Vietnes lietošanas noteikumi un nosacījumi

POLIGON 1 VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

LAIPNI LŪDZAM POLIGON 1 SIA (“POLIGON 1”, “MĒS”) VIETNĒ. PIRMS ŠĪS VIETNES (“VIETNES”) IZMANTOŠANAS, LŪDZAM RŪPĪGI IZLASĪT ŠOS NOTEIKUMUS. ŠO VIETNI DRĪKST IZMANTOT VIENĪGI INFORMATĪVOS NOLŪKOS. GAN SNIEDZOT PIEKRIŠANU ŠIEM NOTEIKUMIEM, GAN IZMANTOJOT ŠO VIETNI, JŪS PIEKRĪTAT IEVĒROT ŠOS NOTEIKUMUS (“LIETOŠANAS NOTEIKUMI”), KAS IZKLĀSTĪTI ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ. JA NEPIEKRĪTAT IEVĒROT LIETOŠANAS NOTEIKUMUS, NESNIEDZIET PIEKRIŠANU UN NELIETOJIET ŠO VIETNI, UN NEVEICIET PAKALPOJUMU REZERVĒŠANU ŠAJĀ VIETNĒ.

Sīkdatnes

POLIGON 1 SIA lieto “sīkdatņu” tehnoloģiju, lai uzlabotu un atvieglotu POLIGON 1vietnes lietošanu. “Sīkdatņu” faili tiek nosūtīti uz Jūsu datoru un identificē Jūs kā unikālu lietotāju, kā arī saglabā personīgos uzstādījumus un tehnisko informāciju. Mēs izmantojam:

a) pastāvīgās “sīkdatnes” (t.i., sīkdatnes saglabājas jūsu datorā, līdz tās izdzēšat);

b) pagaidu “sīkdatnes” (t.i., sīkdatnes saglabājas līdz pārlūka aizvēršanai).

“Sīkdatnes” nesatur un neatklāj nekādus personas datus. Ja izmantojot POLIGON 1 vietni iesniedzat personas datus, tie var tikt saistīti ar sīkdatnēs saglabātajiem datiem.

Ja nepiekrītat POLIGON 1 sīkdatņu lietošanas noteikumiem, iespējams mainīt pārlūka iestatījumus, lai tas nepieņem sīkdatnes (norādījumi par pārlūka sīkdatņu iestatījumu maiņu atrodami Jūsu tīmekļa pārlūka atbalsta sadaļā). Jāņem vērā, ka mainot iestatījumus, nevarēsiet piekļūt noteiktām POLIGON 1 vietnes sadaļām.

Licence

Ar šiem Lietošanas noteikumiem POLIGON 1 piešķir Jums neekskluzīvas, nenododamas, ierobežotas tiesības piekļūt, izmantot un apskatīt šo vietni un tajā esošo informāciju. Jūs apņematies nekādā veidā neiejaukties vietnes ekspluatācijas pamatprocesos, kā arī nemēģināt to darīt.

POLIGON 1 dod Jums tiesības skatīt vietnē esošo informāciju tikai personīgai lietošanai, bez komerciāliem nolūkiem. Šīs tiesības skatīt neietver īpašuma tiesību nodošanu Materiālu un Materiālu kopiju veidā, un uz tām attiecas šādi ierobežojumi: 1) uz visām lejupielādētajām Materiālu kopijām tiek saglabātas visas autortiesības un citas īpašumtiesību atsauces, kas ietvertas Materiālos; 2) nekādā veidā nedrīkst mainīt Materiālus, atveidot tos, publiskot, realizēt, izplatīt, vai citādā veidā tos izmantot publiskos vai komerciālos nolūkos; un 3) nedrīkst nodot Materiālus kādai citai personai, ja vien iepriekš persona nav brīdināta par saistībām saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem, un šī persona piekrīt tos ievērot. Jūs piekrītat ievērot visus papildu ierobežojumus, kas ietverti šajā vietnē un kas laiku pa laikam var tikt atjaunināti. Uz šo Vietni, tostarp visiem Materiāliem, attiecas autortiesības regulējošie normatīvie akti, un tā ir aizsargāta arī ar starptautiskiem autortiesību normatīvajiem aktiem un ar šiem Lietošanas noteikumiem. Lietojot šo Vietni, Jūs piekrītat ievērot visus starptautiskos tiesību aktus un nepieļaut jebkādu Materiālu nepilnvarotu kopēšanu. Izņemot Lietošanas noteikumos paredzētos gadījumus, POLIGON 1  rīcībai ar Materiāliem nepiešķir nekādas citas tiešas vai netiešas tiesības saskaņā ar patentiem, projektiem, preču zīmēm, autortiesībām vai likumiem par tirdzniecības noslēpumu.

Lietotāja pienākumi

Jūs apliecināt un garantējat, ka izmantosiet Vietni saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem, un saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un ievērosiet gan pašreiz, gan nākotnē noteikto vietnes izmantošanas politiku un Lietošanas noteikumus. Jūs piekrītat, ka neizmantosiet vietni, lai: a) nosūtītu surogātpastu vai nepieņemamus paziņojumus; b) nepatiesi apgalvotu, ka pārstāvat POLIGON 1 vai kādu citu personu; c) falsificētu datnes galvenes vai kā citādi manipulētu ar identifikatoriem, lai slēptu caur vietni nosūtāmas informācijas patieso izcelsmi; d) parādītu nelabvēlīgā gaismā jūsu attiecības ar citu personu vai organizāciju; e) veiktu darbības, kas traucētu citiem netraucēti izmantot Vietni; f) iesaistītos darbībās, kas pārkāpj piemērojamos tiesību aktus; g) publicētu vai pārsūtītu materiālus vai informāciju, kas pārkāpj, aizskar vai jebkādā veidā ierobežo citu personu tiesības vai kuri ir pretlikumīgi, aizskaroši, apmelojoši, vulgāri vai citādi nepieņemami, vai ietver reklāmas izplatīšanu vai uzmākšanos, ar atsauksmi uz precēm vai pakalpojumiem, vai h) iegūtu un glabātu privāta rakstura informāciju par citiem lietotājiem, ja par to nav panākta iepriekšēja vienošanās. Jūs uzņematies pilnu atbildību par to informāciju (tekstu, attēliem, u.c.), kuru Jūs padarāt publiski pieejamu, izmantojot Vietni. Ja jūs neievērojat iepriekš minēto, jūs nedrīkstat izmantot Vietni un POLIGON 1 ir tiesīgs neievērot šos Lietošanas noteikumus, kā arī patur visas tiesības, kas izriet no Jūsu veiktā šo Lietošanas noteikumu pārkāpuma.

Ja pārkāpjat Lietošanas noteikumus, Jums var būt jāmaksā atlīdzība par zaudējumiem, kas Jūsu darbību rezultātā radīti uzņēmumam POLIGON 1 un tā franšīzei.

Izmaiņas

POLIGON 1 patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā pilnībā vai daļēji mainīt, pārveidot, pievienot vai atteikties no jebkuras šo Lietošanas noteikumu daļas. Izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos stāsies spēkā, kad Vietnē tiks publicēts attiecīgs paziņojums. Pēc jebkuru šo Lietošanas noteikumu izmaiņu publicēšanas, turpmāk izmantojot Vietni, tiks uzskatīts, ka Jūs esat piekritis šīm izmaiņām.

POLIGON 1 var jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma slēgt vai mainīt jebkuru Vietnes daļu, labot kļūdas vai nepilnības jebkurā šīs Vietnes daļā, Vietnē minētajos materiālos un pakalpojumos vai cenās (ja tās norādītas), atcelt vai pārtraukt jebkuru Vietnes darbību, tostarp jebkuru Vietnes funkciju pieejamību. POLIGON 1 bez iepriekšēja brīdinājuma un saistībām var ierobežot noteiktas funkcijas un pakalpojumus, kā arī pilnīgi vai daļēji ierobežot piekļuvi Vietnei.  

Intelektuālā īpašuma tiesību atzīšana

Jūs atzīstat, ka visas Vietnē izklāstītās intelektuālā īpašuma tiesības (tostarp, bet ne tikai, reģistrētas vai nereģistrētas autortiesības, patenti, tehnoloģiskā kompetence, konfidenciāla informācija, datu bāzes tiesības un preču zīmju vai dizaina tiesības) ir piešķirtas uzņēmumam POLIGON 1 vai tā licences devējiem. Visi nemateriālie aktīvi un intelektuālā īpašuma tiesības, kas rodas lietojot POLIGON 1 piederošās intelektuālā īpašuma tiesības, pieder POLIGON 1.

Dalīšanās informācijā ar POLIGON 1

Jūsu dalīšanās ar personas identifikācijas informāciju ļauj mums nodrošināt vairākas priekšrocības. Reģistrējoties, jums būs vieglāk:

  • reģistrēt savu rezervāciju, tādējādi iegūstot visas attiecināmās priekšrocības;
  • pieprasīt informāciju par Jūs interesējošo pakalpojumu;
  • saņemt personalizētus ziņojumus par īpašiem piedāvājumiem un uzaicinājumiem;
  • saņemt ziņojumus un informāciju par notikumiem un akcijām, kurām esat reģistrējušies;
  • veikt citas darbības Vietnē, kuras POLIGON 1 var iespējot pēc saviem ieskatiem.

Tas ļaus arī veikt tirgus un statistisko izpēti, lai palīdzētu mums izstrādāt labākus pakalpojumus un uzlabotu mūsu vietnes, kā arī labāk iepazītu mūsu klientus. Iespējami vairāki veidi, kā koplietot informāciju tiešsaistē, piemēram, aizpildot rezervācijas veidlapu, pasūtot pakalpojumu, piesakoties konkursam, apmeklējot kādu pasākumu, piedaloties akcijā vai piesakoties informatīvu materiālu saņemšanai.

Ja nevēlaties saņemt informāciju par akcijām, Jūs varat par to paziņot, nesniedzot piekrišanu reģistrācijas veidlapā.

Informāciju var administrēt un apstrādāt cita persona, kuru rūpīgi izvēlēsies POLIGON 1. Izņemot iepriekš minētos gadījumus, šo informāciju POLIGON 1 nenodos nevienai trešajai personai bez Jūsu piekrišanas.

Ja vēlaties, lai pārtraucam sūtīt personalizētus piedāvājumus vai informāciju, par to iespējams informēt, izmantojot atteikšanās funkciju, kas ietverta e-pastā vai jūsu konta lapā. Ja vēlaties, lai dzēšam jūsu informāciju, Jūs varat par to paziņot, izmantojot POLIGON 1 komunikācijas kanālus.

Lūdzu, ievērojiet, ka Jūsu personīgo informāciju, kas sniegta pakalpojumu pasūtījumiem vai pakalpojumu pieprasījumiem, izmantos vienīgi, lai izpildītu mūsu saistības pret Jums.

POLIGON 1 rīcību ar Jūsu personas datiem regulē arī POLIGON 1 Privātuma politika, kas pieejama Vietnē un var tikt grozīta, papildināta un atjaunināta tāpat, kā šie Lietošanas noteikumi.

Jūsu nodrošinātā informācija

Jebkuru informāciju, ko sniedzat POLIGON 1 šajā Vietnē, aizsargā piemērojamie tiesību akti. Tomēr šajā Vietnē Jums nav pienākuma sniegt uzņēmumam POLIGON 1 konfidenciālu informāciju. Jūs piekrītat, ka jebkuru informāciju vai materiālus, ko Jūs vai personas, kas rīkojas Jūsu vārdā, sniedz POLIGON 1, uzskatīs par konfidenciālu vai aizsargātu. Sniedzot jebkādu informāciju vai materiālus POLIGON 1, pilnībā apņematies un nododat POLIGON 1 visas intelektuālā īpašuma tiesības uz visu informāciju un materiāliem, un tādējādi POLIGON 1 var brīvi izmantot, atveidot, demonstrēt, publiskot, pārsūtīt, izplatīt, mainīt un licencēt šāda veida informāciju un materiālus, un Jūs turpmāk piekrītat, ka POLIGON 1 var brīvi izvēlēties izmantot savā labā Jūsu vai personas, kas Jūs pārstāv, idejas vai koncepcijas. Jūs arī garantējat, ka nesūtīsiet uz POLIGON 1, un nedarīsiet publiski pieejamu Vietnē informāciju un materiālus, kas pēc sava rakstura ir apmelojoši, satur draudus, ir neķītri, uzbāzīgi vai kā citādi nelikumīgi, vai kas ietver citām personām piederošus aizsargātus materiālus, vai citādi izraisa jebkuras personas tiesību vai likumisko interešu aizskārumu. POLIGON 1 ir tiesības pēc saviem ieskatiem, bez brīdinājuma un bez informēšanas izņemt no Vietnes jebkuru jūsu sniegto informāciju.

Drošība

Nedrīkst: a) lietot jebkādu ierīci vai programmatūru, kas var traucēt Vietnes darbību vai b) veikt jebkādas darbības, kas izmanto neproporcionāli lielu informācijas apjomu vai rada pārmērīgu Vietnes infrastruktūras slodzi (piemēram, sūtot surogātpastu), c) traucēt vai bojāt Vietnes programmatūru vai tās funkcionalitāti, tostarp, iekļaujot Vietnē tādu materiālu, kas inficēts ar datorvīrusiem, “Trojas zirgiem”, “laika bumbām” vai citiem elementiem, kas var bojāt vai traucēt Vietnes programmēšanas struktūru.

Trešo personu tīmekļa vietnes

POLIGON 1 neuzņemas uzraudzīt vai pārskatīt trešo personu tīmekļa vietņu saturu. Tāpat POLIGON 1 nav atbildīgs par trešo personu tīmekļa vietņu informācijas precizitāti un uzticamību. Turklāt POLIGON 1 var sniegt šajā Vietnē saites uz citu sabiedrību Tīmekļa vietnēm. Ja izmantojat trešo personu tīmekļa vietnes, Jūs iziesiet no šīs Vietnes. Ja apmeklējat kādu Vietnē ievietotu saiti, uzņematies risku, un Jūsu pienākums ir veikt visus nepieciešamos aizsardzības pasākumus attiecībā pret datorvīrusiem vai citiem destruktīviem elementiem. POLIGON 1 neuzņemas atbildību par jebkurām tīmekļa vietnēm, uz kurām ievietotas saites, un par tajās publicēto informāciju, produktu vai pakalpojumu aprakstiem. Šīs saites nenorāda, ka POLIGON 1 un šīs Vietnes atbalstītāji būtu saistīti ar šīm saitēm vai tajās pieejamo informāciju, vai juridiski pilnvaroti izmantot jebkuru šajās saitēs redzamo vai pieejamo preču zīmi, tirdzniecības nosaukumu, logotipu vai autortiesību simbolu, tāpat šīs saites nenorāda, ka jebkura vietne, kas ievietota kā saite, ir pilnvarota izmantot jebkuru POLIGON 1 vai tā filiāļu vai meitasuzņēmumu preču zīmi, tirdzniecības nosaukumu, logotipu vai autortiesību simbolu.

Ārējās saites uz Vietni

Visas saites uz Vietni rakstiski apstiprina POLIGON 1, izņemot gadījumus, kad POLIGON 1 piekrīt saitēm, kurās: a) saite ietver tikai tekstu ar POLIGON 1 nosaukumu un nesatur nekādas POLIGON 1 vai licences devēja aizsargātas preču zīmes; b) saite norāda tikai uz www.poligon-1.lv, nevis uz pakārtotām lapām; c) kad saiti aktivizē lietotājs, tā parāda pilnībā izmantojamu pilnekrāna lapu un pārlūkprogrammas logu, kas neatrodas saistītās vietnes "ietvarā"; ka arī d), izskats, novietojums un citi saites elementi nerada nepareizu priekšstatu, ka organizācija vai tās darbības vai produkti ir saistīt ar POLIGON 1 vai ka POLIGON 1 ir to atbalstītājs, kā arī nekaitē un nesamazina reputāciju, kas saistīta ar POLIGON 1 vai tā filiāļu nosaukumiem un preču zīmēm. POLIGON 1 patur tiesības jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem atsaukt piekrišanu saites izvietošanai.

Garantiju izslēgšana

Lai gan ir darīts viss, lai šīs Vietnes informācija būtu precīza, POLIGON 1 par to neuzņemas atbildību. MATERIĀLI VAR BŪT NEPRECĪZI UN IETVERT DRUKAS KĻŪDAS. POLIGON 1 NEGARANTĒ ŠAJĀ VIETNĒ IZVIETOTO MATERIĀLU PRECIZITĀTI UN PILNĪBU, KĀ ARĪ JEBKURA VEIDA SNIEGTO PADOMU, VIEDOKĻU, PAZIŅOJUMU VAI CITAS PARĀDĪTĀS INFORMĀCIJAS UZTICAMĪBU. JŪS APLIECINĀT, KA, PAĻAUJOTIES UZ VIETNĒ PIEEJAMU VIEDOKLI, PADOMU, PAZIŅOJUMU, RAKSTU VAI INFORMĀCIJU, JŪS UZŅEMATIES VISU RISKU. VISS VIETNES SATURS IR SNIEGTS „KĀDS IR” UN „KĀDS PIEEJAMS”. POLIGON 1 SKAIDRI UN NEPĀRPROTAMI ATSAUC VISAS TIEŠĀS VAI NETIEŠĀS GARANTIJAS VAI ATBILDĪBU, IESKAITOT, BEZ IEROBEŽOJUMA, GARANTIJU PAR PIEMĒROTĪBU KOMERCIĀLAI IZMANTOŠANAI, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM, TO, KA NETIKS AIZSKARTAS TIESĪBAS, VAI ATTIECĪBĀ UZ ŠĪS VIETNES DARBĪBU VAI SATURU. POLIGON 1 NESNIEDZ NEKĀDU GARANTIJU UN NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR ŠĪS VIETNES DROŠĪBU. JŪS APLIECINĀT, KA JEBKURU NOSŪTĪTO INFORMĀCIJU VAR PĀRTVERT. POLIGON 1 NEIZSNIEDZ NEKĀDU GARANTIJU, KA VIETNĒ VAI SERVEROS, KURI NODROŠINA VIETNES DARBĪBU, VAI ELEKTRONISKAJĀ KOMUNIKĀCIJĀ, KO NOSŪTĪJIS POLIGON 1, NAV VĪRUSU VAI KĀDU CITU KAITĪGU ELEMENTU. VISAS ŠĀDAS ATBILDĪBAS, GARANTIJAS UN NOTEIKUMI IR IZSLĒGTI, IZŅEMOT APJOMU, KĀDĀ NORMATĪVIE AKTI AIZLIEDZ TO IZSLĒGŠANU.

PIEKRĪTOT IEVĒROT ŠOS LIETOŠANAS NOTEIKUMUS, JŪS NEATSAUCAMI PIEKRĪTAT NODOT SAVUS PERSONAS DATUS POLIGON 1 TO APSTRĀDEI.

Atbildības ierobežojumi

POLIGON 1 NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILĪGS PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, IZRIETOŠIEM, REPRESĪVIEM, ĪPAŠIEM VAI NEJAUŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS JEBKĀDĀ VEIDĀ VARĒTU BŪT SAISTĪTI AR ŠO VIETNI VAI IZRIETĒT NO TĀS LIETOŠANAS, VAI KAS IZRIET NO NESPĒJAS LIETOT ŠO VIETNI VAI TĀS SATURU, VAI SAISTĪBĀ AR ŠIEM LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM; PAT, JA POLIGON 1 IR SAŅĒMIS BRĪDINĀJUMU PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU. PAPILDUS ŠEIT PAREDZĒTAJIEM NOTEIKUMIEM POLIGON 1 NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILĪGS PAR JEBKĀDĀM KĻŪDĀM, NEPRECIZITĀTĒM, IZLAIDUMIEM VAI CITIEM DEFEKTIEM VAI KAVĒJUMIEM, VAI JEBKĀDAS VIETNĒ IEVIETOTAS INFORMĀCIJAS NEPATIESUMU.

Pienākums mazināt zaudējumus

Neskarot šeit minētos atbildības ierobežojumus, Jūs apņematies veikt visas nepieciešamās darbības, lai mazinātu savus zaudējumus saistībā ar jebkādu pretenziju vai prasību (nolaidības, līguma laušanas vai citādā gadījumā), ko Jūs varētu izteikt pret POLIGON 1.

Paziņojumi

Visas atsauces uz tādām atzīmēm kā "rakstveidā", "brīdinājumi" un "paziņojums" u.tml. attiecas arī uz elektronisku komunikāciju (piemēram, e-pastu), ja puse, kas atsaucas uz komunikāciju, saglabā atbilstošus pierādījumus par to, ka saziņa ir notikusi, un informāciju otra puse ir saņēmusi.

Noilgums un noteikumu daļēja piemērojamība

Jebkura tiesvedība attiecībā uz Vietnes lietošanu jāuzsāk viena (1) gada laikā pēc tam, kad iestājas fakts, kas ir prasības vai tiesvedības pamatā. Ja kāda iemesla dēļ kompetentā tiesa atklāj, ka Lietošanas noteikumu noteikums vai tā daļa nav piemērojama, tad šo noteikumu īstenos, ciktāl tas iespējams, lai īstenotu šos Lietošanas noteikumus, un atlikušajā daļā Lietošanas noteikumi paliks spēkā.

Piekļuve no vietām ārpus Latvijas Republikas

POLIGON 1 neapgalvo, ka šajā Vietnē esošie materiāli ir atbilstoši un pieejami lietošanai ārpus Latvijas Republikas, un ka ir aizliegts piekļūt tai no vietām, kur šis saturs ir nelikumīgs. Ja piekļūstat Vietnei no vietām ārpus Latvijas Republikas, Jūs esat atbildīgi par atbilstību vietējiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Regulējošie tiesību akti

Vietnes izmantošanu un šos Lietošanas noteikumus regulē Latvijas Republikas normatīvie akti, izņemot normas, kuras regulē tiesību normu kolīzijas.

 

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu un reklāmas. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.